finder

99 tekstów – auto­rem jest fin­der.

Nie wszys­tkie ka­mienie to diamen­ty, a nie każdy diament to ka­mień wart swo­jej ceny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 sierpnia 2018, 20:45

Naj­le­piej i najłat­wiej pra­cuje się czyimiś rękoma.

z życia:

-sze­fie ja pra­cy się nie boję i lu­bię pra­cować tyl­ko nie mam kim... 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 20 lipca 2018, 21:52

miłość jak ta­tuażu piękna i ko­loro­wa, lecz nap­rawdę to tyl­ko za­bar­wione ukłucia, które bez od­po­wied­niej pielęgnac­ji blakną, zmieniając się w ra­ny i bliz­ny i za­miast cie­szyć oko szpecą... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 kwietnia 2018, 21:14

niszczy nas nie świat, lecz to, jak go postrzegamy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 lutego 2018, 21:51

ka­mienia nig­dy nie nau­czysz pływać, a ser­ca nie oduczysz kochać... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 stycznia 2018, 23:42

Życie płynie, płynie i czas, świat się zmienia, zmienia i nas, nas czas zniszczy, zniszczy nasz świat, świat się skończy, skończy się czas, czas się zat­rzy­ma, zat­rzy­ma i nas, nas już nie będzie, będzie je­dynie czas, czas będzie, będzie cały świat, świat bez... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 stycznia 2018, 00:16

marze­nie jak chmu­ra po­jawia się płynie po naszym umyśle, po czym zni­ka za ho­ryzon­tem rzeczywistości... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 października 2017, 00:38

nie­szczęściem jest zna­leźć wro­ga w sa­mym so­bie, lecz od­wagą jest go pokonać... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 października 2017, 23:55

życie to rze­ka, w której nig­dy nie popłyniesz pod prąd... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 września 2017, 23:10

kiedy przyszłość skończy się wczo­raj to jut­ro dziś będzie tyl­ko wspomnieniem... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 października 2015, 00:36

finder

Odtwórz Odtwórz ilek­roć przy­padek ot­worzy nam drzwi to przez­nacze­nie nam je zam­knie bo nasz los stwier­dzi iż nie tędy droga...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

finder

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 sierpnia 2018, 20:45finder do­dał no­wy tek­st Nie wszys­tkie ka­mienie to [...]

21 lipca 2018, 19:08danioł sko­men­to­wał tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

20 lipca 2018, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

17 kwietnia 2018, 21:14finder do­dał no­wy tek­st miłość jak ta­tuażu piękna [...]

27 lutego 2018, 12:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st niszczy nas nie świat, [...]

25 lutego 2018, 21:51finder do­dał no­wy tek­st niszczy nas nie świat, [...]

12 stycznia 2018, 12:31carolyna sko­men­to­wał tek­st kamienia nig­dy nie nau­czysz [...]

11 stycznia 2018, 23:42finder do­dał no­wy tek­st kamienia nig­dy nie nau­czysz [...]

10 stycznia 2018, 00:16finder do­dał no­wy tek­st Życie płynie, płynie i [...]

29 października 2017, 00:38finder do­dał no­wy tek­st marzenie jak chmu­ra po­jawia [...]